תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

תוכן אתר זה נכלל לצרכי מידע כללי בלבד. המידע ניתן על ידי פרוייקט LITERACY ובעוד אנו משתדלים לוודא כי המידע עדכני ונכון, איננו מספקים כל מצג או לוקחים אחריות או כל התחייבות מכל סוג, בין במפורש או במשתמע, בכל הנוגע לשלמות, דיוק, מהימנות, התאמת או זמינות האתר או המידע, המוצרים או כל גרפיקה קשורה המופיעים באתר לכל מטרה. לפיכך, כל הסתמכות על המידע המפורט לעיל הינו באחריותך הבלעדית.

בשום מקרה לא נהא אחראיים לכל הפסד או נזק, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים עקיפים או תוצאתיים, או לכל נזק או הפסד אחר מכל סוג, הנובעים כתוצאה מאיבוד מידע או רווחים עקב או בקשר עם השימוש באתר זה.

באמצעות אתר זה, באפשרותך לגשת לאתרים אחרים, אשר אינם תחת השליטה של פרוייקט LITERACY. אין לנו כל שליטה על טבעם, תוכנם וזמינותם של אתרים אלה. הכללת כל קישור לאתרים אלה אינה מהווה בהכרח המלצה משתמעת או הסכמה לדעות המובעות באותם אתרים.

אנו משקיעים כל מאמץ על מנת לשמור את האתר פעיל ומתפקד בצורה נאותה. עם זאת, פרוייקט LITERACY לא לוקח כל אחריות על, ולא יהא חייב בגין אי זמינות זמנית של האתר בשל סיבות טכניות שאינן תחת שליטתנו.

מדיניות פרטיות

אתר זה אינו אוסף כל מידע ממך ואינו מספק מידע כאמור לכל צד שלישי.

כיצד אנו משתמשים ב- 'Cookies' ?

Cookie' הוא קובץ קטן המבקש אישור להיות מותקן על הדיסק הקשיח של מחשבך. קבצי 'Cookies' מאפשרים ליישומי רשת להגיב אליך אישית, באמצעות זכירת מידע אודות העדפותיך.

אנו נעזרים ב- 'Cookie' על מנת לשמור את העדפות העיצוב הפרטיות שלך לתצוגת תוכן האתר שלנו. המידע הנשמר באותו 'Cookie' כולל את העדפותיך בכל הנוגע לגודל הגופן ובחירת קומבינציית צבעי הרקע – חזית באתר.

קובץ 'cookie' אינו מספק לנו גישה למחשבך בשום אופן או לכל מידע אודותיך, פרט להעדפות העיצוב שלך.

ביכולתך לבחור לקבל או לדחות קבלת 'cookies'. מרבית הדפדפנים מקבלים אוטומטית 'cookies' אך לרוב באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך על מנת לדחות קבלת 'cookies', אם זו העדפתך. שינוי זה כאמור עלול למנוע ממך שימוש מיטבי באתר.

קישורים לאתרים אחרים

אתרנו עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים בעלי עניין. עם זאת, ברגע שלחצת על קישורים אלה ועזבת את האתר, דע/י כי אין לנו כל שליטה על האתרים האחרים שאליהם הגעת. לפיכך, איננו יכולים לקחת אחריות על הגנת ופרטיות כל מידע אשר תספק/י בעת ביקור באתרים אלה ומדיניות פרטיות זו אינה חלה בכל הנוגע לאתרים אחרים אלה. אנא נהג/י בזהירות ובחן/י את מדיניות הפרטיות הרלוונטיות לכל אתר ואתר.

פרוייקט LITERACY רשאי לשנות מדיניות זו מעת לעת באמצעות עדכון דף זה. מומלץ לבחון דף זה מעת לעת על מנת לוודא כי השינויים מקובלים עליך. מדיניות זו תקפה החל ממאי 2012.

הודעה על זכויות יוצרים

זכויות היוצרים לאתר ולתוכנו שמורות לפרוייקט LITERACY 2012 ®. כל הזכויות שמורות.

כל הפצה מחדש או הפקה מחדש של חלק מהתוכן או של התוכן כולו, אסורה בכל צורה, למעט כאמור להלן:

  • באפשרותך להדפיס או להוריד חלקים מאתר זה לדיסק קשיח מקומי לשימושך הפרטי בלבד ורק לשימוש שאינו-עסקי.
  • באפשרותך להעתיק את התוכן לצורך שימושם הפרטי של צדדים שלישיים, אך ורק במידה ותציין/י כי אתר זה הוא המקור של אותו תוכן.

אין באפשרותך, למעט באמצעות הסכמתנו המפורשת בכתב, להפיץ או לעשות שימוש עסקי בתוכן. כמו כן, אין באפשרותך להעביר אותו או לשמור אותו בכל אתר אינטרנט אחר או כל צורה אחרת של מערכת אחזור מידע אלקטרונית.